PROMOCJA !!!

Komora hiperbaryczna


1 zabieg ( 60 min )

60 zł


Pakiet 10 zabiegów

500 zł


1 zabieg dla dwojga ( 60 min )

80 zł


Pakiet 10 zabiegów dla dwojga

700 złGabinet FIZJO-CENTER


FIZJO-CENTER to kom­ple­kso­wy gabi­net łączą­cy ze sobą ze­spół pro­fe­sjo­na­li­stów z dzie­dzin: orto­pe­dii, fi­zjo­tera­pii, tera­pii manu­alnej, ma­sa­żu i USG. Dzię­ki swo­jej wie­dzy, doświad­cze­niu oraz pra­cy ze­spo­ło­wej szyb­ko i spra­wnie poma­ga­my pa­cjen­tom, by jak naj­szyb­ciej wró­ci­li do zdro­wia.

Ofe­ru­je­my indy­wi­du­alną i prze­my­śla­ną tera­pię dosto­sowa­ną do po­trzeb i sta­nu pa­cjen­ta. Reha­bi­li­ta­cja pro­wa­dzo­na jest z wy­korzy­sta­niem uzna­nych na świe­cie me­tod te­ra­peu­ty­cznych, przy uży­ciu nowo­cze­sne­go sprzę­tu do fi­zy­ko­te­ra­pii.

W na­szym ga­bi­ne­cie propo­nuje­my re­habi­li­tację dla dzie­ci, mło­­dzie­ży i do­ro­­słych m.in. w na­­stę­­­pu­­ją­­­cych pro­­ble­­­mach zdro­­­wo­­­tnych:

  • Terapia kręgosłupa
  • Rehabilitacja ortopedyczna
  • Rehabilitacja neurologiczna
  • Rehabilitacja uroginekologiczna
  • Rehabilitacja skolioz i wady postaw
  • Terapia wisceralna
  • Wizyty domowe